Marketinq

Urkayev Məmməd Hacıyov oğlu

Kafedra müdiri

(022) 257 38 69

[email protected]

        Kafedranın professor və müəllim heyəti

 • Urkayev Məmməd Hacıyov oğlu [email protected]
 • Hacıyeva Nüşabə Aslan qızı i.f.d.  dos.  [email protected]
 • Mehdiyev Xasay Musa oğlu  i.f.d.  dos.  [email protected]
 • Verdiyev Nazim Davud oğlu  f.f.d.  dos.  [email protected]
 • İsmayılov Vüqar Ağamusa oğlu dos.
 • Kərimov Fazil Cəmil oğlu dos.
 • Qurbanova Xatirə Vəli qızı  i.f.d.  b.m.  [email protected]
 • Kərimova İradə Cəmil qızı  b.m.  [email protected]
 • Qarayeva Şəhla Nadir qızı  b.m.  [email protected]
 • Yusubova Şəlalə Əli qızı b.m.  [email protected]
 • Babakişiyeva Sevinc Firuddin qızı  b.m.  [email protected].az 
 • Kərimova Minurə Hacı qızı b.m.
 • Mətləb Oqtay oğlu  b.m.
 • Həmzəyeva Jalə Elşən qızı ass.
 • Bayramov Vüsal Eldəniz oğlu ass.
 • Elyasova Pərvanə Aftandil qızı ass.
 • Məmmədova Ayşən Viladdin qızı ass.
 • Məmmədov Seymur Ceyhun oğlu ass.

 

       Elmi nəşrlər və dərsliklərin sayı

 • 156 məqalə
 • 7 metodiki göstəriş
 • 8 dərs vəsaiti 

       Tədris olunan fənlər

 • Audit (bakalavr pilləsi) 
 • Bank marketinqi
 • Beynəlxalq marketinq
 • İdarəetmə uçotu
 • İdarəetmə təhlili
 • İqtisadi təhlil 
 • İstehsalın təşkili
 • İstehsal sahələrininmarketinq
 • İstehlak mallarının marketinqi
 • İstehsalın iqtisadiyyatı, menecment və marketinq
 • Kommersiya işi
 • Kommersiya fəaliyyətinin əsasları
 • Qiymətin yaranması və konyunktura
 • Logistika
 • Maliyyə uçotu
 • Maliyyə təhlili
 • Maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartları
 • Marketinq
 • Marketinqdə məhsul siyasəti
 • Marketinq tədqiqatları
 • Marketinqin idarə edilməsi
 • Marketinq kommunikasiya sistemi
 • Mühasibat uçotu 
 • Mühasibat uçotu və audit
 • Nəqliyyat müəssisələrinin təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili
 • Reklam fəaliyyəti
 • Maliyyə hesabatlarının təhlili
 • Mühasibat uçotunun təşkili
 • Beynəlxalq biznesdə marketinq (magistr pilləsi)
 • Birja işi
 • Fəaliyyət sahələri və sferalarında marketinq
 • Marketinq strategiyası
 • İqtisadi proqnozlaşdırma
 • İnformasiya iqtisadiyyatı
 • İstehlakçı davranışı
 • Kiçik biznesdə marketinq
 • Marketinqin tarixivəmetodologiyası
 • Marketinqin müasir problemləri
 • Marketinq menecment
 • Marketinq tədqiqatlarının aparılmasının üsul və vasitələri
 • Turizmdə marketinqdən istifadə problemləri

Rektora müraciət

Rektora müraciət yaza bilərsiniz.

ELANLAR

Kadr hazırlığı

Bakalavr təhsil pilləsində

Marketinq. Marketinq üzrə bakalavr dərəcəsi müxtəlif növ məhsul və xidmət istehsalçılarının və milyonlarla istehlakçılarının fayda və səmərəliliyinin əldə edilməsi üçün tədqiqatların aparılmasını zəruri edən tədris proqramlarıdır. Proqram çərçivəsində tələbələr istehsal olunan məhsulun və göstərilən xidmətin satışı üçün əlverişli zəmin yaratmaq, onları keyfiyyət standartlarına uyğunlaşdırmaq, istehsal həcmini bilavasitə alıcıların tələbatlarına müvafiq həyata keçirmək, səmərəli və etibarlı paylama kanallarından istifadə etmək, bazar rəqabətinə davam gətirə bilən marketinq strategiyaları hazırlamaq, əlverişli marketinq kommunikasiyalarına tətbiq etmək, uğur gətirən qiymət siyasətindən bəhrələnmək, tez-tez dəyişən bazar mühitini kompleks təhlil etmək və proqnozlaşdırmaq istiqamətində nəzəri və praktiki biliklər əldə edirlər. Proqramı müvəffəqiyyətlə mənimsəyən məzunlar Gömrük Komitəsində, logistik mərkəzlərdə, dəniz ticarət limanlarında, sənaye müəssisələrində, müasir iri anbarlarda, məhsulların dayanması, qablaşdırılması, nəql edilməsi və s. üzrə müəssisə və təşkilatlarda fəaliyyət göstərə bilərlər.

 

Mühasibat uçotu və audit. Mühasibat uçotu üzrə bakalavr dərəcəsi müəssisə və təşkilatlarda baş verən təsərrüfat hadisələrini – əsas vəsaitlərin, maddi dəyərlərin alınmasını, onların köməyi ilə məhsul istehsal olunmasını, istehsalla bağlı məsələlərin çəkilməsini, işçilərə əmlak haqqı, məzuniyyət və s. ödənişlərin hesablanması, satış prosesində əldə edilən gəlirin müəyyən edilməsi, həmin gəlirdən vergilərin tutulmasını və s. öyrənən tədris proqramıdır. Proqram çərçivəsində tələbələr mühasibat balansı, hesablar sistemi, ikili yazıları, ilkin müşahidə və sənədləşdirmə, əmlak və öhdəliklərin inventarlaşdırılması, əsas təsərrüfat faktlarının uçotu və s. istiqamətdə nəzəri və praktik biliklər əldə edirlər, eləcə də bazar situasiyası və onun meylləri, uçotun yaxşılaşdırılması üzrə düzgün qərarların qəbulu, təsərrüfat fəaliyyəti nəticələrinin qiymətləndirilməsi üçün balans və hesabatın tərtibi məsələləri öyrənilir. Proqramı müvəffəqiyyətlə bitirən məzunlar iqtisadiyyatın istənilən sahələrinin müəssisə və təşkilatlarında fəaliyyət göstərə bilərlər.

 

Magistr təhsil pilləsində aşağıdakı ixtisaslar üzrə kadrlar hazırlanır

Marketinq. Marketinq üzrə bakalavr dərəcəsi müxtəlif növ məhsul və xidmət istehsalçılarının və milyonlarla istehlakçıların fayda və səmərəliliyinin əldə edilməsi üçün tədqiqatların aparılmasını zəruri edən tədris proqramıdır. Proqram çərçivəsində tələbələr istehsal olunan məhsulun və göstərilən xidmətin satışı üçün əlverişli zəmin yaratmaq, onları keyfiyyət standartlarına uyğunlaşdırmaq, istehsal həcmini bilavasitə alıcı tələbinə müvafiq həyata keçirmək, səmərəli və etibarlı paylama kanallarından istifadə etmək, bazar rəqabətinə davam gətirə bilən marketinq strategiyaları hazırlamaq, əlverişli marketinq kommunikasiyalarını tətbiq etmək, uğur gətirən qiymət siyasətindən bəhrələnmək, tez-tez dəyişən bazar mühitini kompleks təhlil etmək və proqnozlaşdırmaq istiqamətində nəzəri və praktik biliklər əldə edirlər. Proqramı müvəffəqiyyətlə mənimsəyən məzunlar Gömrük Komitəsində, respublikadakı logistik mərkəzlərdə, dəniz ticarət limanlarında, sənaye müəssisələrində, müasir iri anbarlarda, məhsulların dayanması, qablaşdırılması, nəql edilməsi və s. üzrə müəssisələrdə fəaliyyət göstərə bilərlər.